SAI63X400 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X400 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 400mm.