SAI63X400S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X400S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 400mm, có từ tính.