SAI63X450 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X450 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 25mm.