SAI63X50 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X50 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 50mm.