SAI63X900S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X900S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 900mm, có từ tính.