SAI80X350S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X350S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 350mm, có từ tính