SAU32X125 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU32X125 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 125mm.