SAU32X225 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU32X225 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 225mm.