SAU40X200 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X200 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 200mm.