SAU80X175 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X175  là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 175mm. 

Danh mục: Từ khóa: