SAU80X200S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X200S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 200mm có từ tính.