SAUF100X25 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF100X25 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 25mm.