SAUF40X250 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X250 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 250mm.