SAUF63X175 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF63X175 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 175mm.