SAUF80X700 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF80X700 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 700mm.