SCT100X125X125 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT100X125X125  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 100mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 125mm và 125mm.