SCT100X175X175 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT100X175X175 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 100mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 175mm và 175mm.