SCT100X400X400 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT100X400X400 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 100mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 400mm và 400mm.