SCT32X50X50 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT32X50X50  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 32mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 50mm và 50mm.