SCT40X50X25 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT40X50X25  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 40mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 50mm và 25mm.