SCT50X350X350 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT50X350X350  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 50mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 350mm và 350mm.