SCT50X50X300S | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT50X50X300S  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 50mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 50mm và 300mm có từ tính.