SCT63X65X285S | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT63X65X285S là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 63mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 65mm và 285mm có từ tính.