SCT80X75X50 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT80X75X50 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 80mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 75mm và 50mm.