SGC125X100S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X100S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.