SGC125X200 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X200 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 200mm.