SGC125X200S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X200S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 200mm, có từ tính.