SGC125X25S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X25S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 25mm, có từ tính