SGC160X25 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC160X25 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 25mm.