SGC200X100 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC200X100 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 200mm, cùng với hành trình là 100mm.