SGC200X1000 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC200X1000 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 200mm, cùng với hành trình là 1000mm.