Xi lanh MXQ MXS6/8/12/16 / 25L-10/20/30/40/50/75/100 / AS / AT

Xi lanh bàn trượt  MXS6-10, MXQ6-10, MXS6-20, MXQ6-20, MXS6-30, MXQ6-30, MXS6-40, MXQ6-40, MXS6-50, MXQ6-50, MXS8-10, MXQ8-10, MXS8-20, MXQ8-20, MXS8-30, MXQ8-30, MXS8-40, MXQ8-40, MXS8-50, MXQ8-50, MXS12-10, MXQ12-10, MXS12-20, MXQ12-20, MXS12-30, MXQ12-30, MXS12-40, MXQ12-40, MXS12-50, MXQ12-50, MXS16-10, MXQ16-10, MXS16-20, MXQ16-20, MXS16-30, MXQ16-30, MXQ8L-75, MXQ8-20A, MXQ6-20AS, MXS16L-75AS, MXQ20L-30C. là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.