Xi lanh SMC CBM2B32-CDBM2B32-200A-250A-300A-HN-HL-RN-RL-WN-WL

Xi lanh SMC CDBM2B32-200-HN, CDBM2B32-250-HN, CDBM2B32-300-HN, CDBM2B32-200-HL, CDBM2B32-250-HL, CDBM2B32-300-HL, CDBM2B32-200-RN, CDBM2B32-250-RN, CDBM2B32-300-RN, CDBM2B32-200-RL, CDBM2B32-250-RL, CDBM2B32-300-RL, CDBM2B32-200-WN, CDBM2B32-250-WN, CDBM2B32-300-WN, CDBM2B32-200-WL, CDBM2B32-250-WL, CDBM2B32-300-WL là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.