Xi lanh SMC CJP2D10 / CJP2T10 / CDJP2T10 / CDJP2D10-5D-10-15-20-25-30 / D

Xi lanh SMC CJP2D10-5D, CJP2D10-10D, CJP2D10-15D, CJP2D10-20D, CJP2D10-25D, CJP2D10-30D, CDJP2D10-5D, CDJP2D10-10D, CDJP2D10-15D, CDJP2D10-20D, CDJP2D10-25D, CDJP2D10-30D, CJP2T10-5D, CJP2T10-10D, CJP2T10-15D, CJP2T10-25D, CDJP2T10-5D, CDJP2T10-10D, CDJP2T10-15D, CDJP2T10-20D, CDJP2T10-25D, CDJP2T10-30D là các mã Xi lanh dòng CJP2 và CDJP2 của hãng SMC.