Airtac PTB12X5SU 12X10SR 12X15SCB 12X20U-LB-FA

Airtac PTB12X5SU 12X10SR 12X15SCB 12X20U-LB-FA là xi lanh tròn nhỏ dòng PTB hãng AirTac với Boresize 12mm cùng các mã như: 

PTB12X5SU, PTB12X10SU, PTB12X15SU, PTB12X20SU, PTB12X5SR, PTB12X10SR, PTB12X15SR, PTB12X20SR, PTB12X5SCB, PTB12X10SCB, PTB12X15SCB, PTB12X20SCB