Tiết lưu SMC VH400-04 03 02 06

Tiết lưu SMC VH400-04 03 02 06 là dòng tiết lưu VH4 của hãng SMC với những mã như: VH400-02, VH401-02,VH402-02,VH420-02, VH421-02, VH422-02, VH410-02, VH411-02, VH412-02, VH430-02, VH431-02, VH432-02 với Port Size lên tới 06.